1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. Gece körlüğü sebebi?

Gece körlüğü sebebi?

Genetik özelliğe sahip gece körlüğü, bilinen en tehlikeli göz hastalıkları arasında

A+A-

Halk ara­sın­da ‘ta­vuk­ka­ra­sı­’ ola­rak bi­li­nen ge­ce kör­lü­ğü has­ta­lı­ğı­nın en bü­yük se­be­bi­nin A vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği ol­du­ğu­nu be­lir­ten Op. Dr. Akın Ak­yurt, ge­ce kör­lü­ğün­de, has­ta­nın gör­me se­vi­ye­si­nin yo­ğun ışık­ta, loş or­tam­da, ge­ce­le­yin ya da ala­ca­ka­ran­lık­ta mi­ni­mum se­vi­ye­ye in­di­ği­ni, gör­me­nin bu­la­nık­la­şıp, ci­sim­le­rin se­çi­le­me­di­ği­ni söy­le­di.

Op. Dr. Akın Ak­yurt, “Ge­ce kör­lü­ğü kü­çük yaş­lar­da pek be­lir­gin ol­ma­sa bi­le ya­şa bağ­lı ola­rak ge­li­şir. Hüc­re ölü­mü du­ra­na ka­dar iler­le­yen has­ta­lık, bel­li bir za­man son­ra kör­lü­ğe ne­den olu­r” açık­la­ma­la­rın­da bu­lun­du. Ak­yurt; ge­ce kör­lü­ğü­nün ne­de­ni ola­rak A vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği­nin so­rum­lu ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.

A vi­ta­mi­ni kay­nak­la­rı

Gö­zü­mü­zün ar­ka kıs­mın­da iki çe­şit alı­cı hüc­re bu­lu­nu­yor: Ko­ni bi­çim­li hüc­re­ler ve ço­mak bi­çim­li hüc­re­ler.Ci­sim­le­rin renk­le­ri­ni ve de­tay­la­rı­nı al­gı­la­ma­mı­zı sağ­la­yan ko­ni bi­çim­li hüc­re­ler, gö­zün ağ ta­ba­kasında bi­ri­ke­rek sa­de­ce par­lak ışık­ta uya­rı­lı­yor. Bu bö­lü­mün et­ra­fın­da ço­mak bi­çim­li hüc­re­ler bu­lu­nu­yor ve dü­şük ışık­ta da­hi nes­ne­le­rin gö­rül­me­si­ni sağ­lı­yor.

Ço­mak hüc­re­le­rin içe­ri­sin­de ge­ce gör­me­yi sağ­la­yan ro­dop­sin pig­men­ti bu­lu­nu­yor. Ro­dop­sin, ışı­ğa du­yar­lı bir pig­ment ol­du­ğu için ha­re­ke­te ge­çi­ril­di­ği za­man ge­ce gör­me­yi sağ­lı­yor.“Bu pig­men­ti ise ha­re­ke­te sa­de­ce A vi­ta­mi­ni ge­çi­ri­yo­r” di­yen Ak­yurt söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: ”Bun­dan do­la­yı A vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği ge­ce kör­lü­ğü­nün en önem­li se­bep­le­rin­den bi­ri­dir. Ge­ce kör­lü­ğü­nün di­ğer bir ne­de­ni ise ge­ne­tik yat­kın­lık­tır.

Ül­ke­miz­de ak­ra­ba ev­li­lik­le­ri­nin çok ya­pıl­ma­sı ne­de­niy­le sık rast­la­nan has­ta­lık­tır. A vi­ta­mi­ni en çok ba­lık­ta, süt ve süt ürün­le­rin­de, ye­şil yap­rak­lı seb­ze­ler­de, yu­mur­ta gi­bi gı­da­lar­da var. A vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği gö­zal­tı le­ke­le­ri de ya­pa­bi­li­yor. Ay­rı­ca ba­ğı­şık sis­te­mi­ni za­yıf­la­tı­yor, göz ku­ru­lu­ğu­na, si­vil­ce­le­re, diş eti ve ke­mik so­run­la­rı­na, yor­gun­lu­ğa ne­den olu­yor.”

Nasıl anlaşılır?

Ge­ce kör­lü­ğü­nün ya da di­ğer bir de­yiş­le ta­vuk­ka­ra­sı­nın en önem­li be­lir­ti­le­ri ara­sın­da şun­lar bu­lu­nu­yor:

Ka­ran­lık­ta net gö­re­me­mek. Ka­ran­lık­ta mey­da­na ge­len gör­me zor­lu­ğu bel­li bir sü­re son­ra loş ışık­ta ken­di­si­ni gös­ter­me­ye baş­lar. Gö­zün, çev­re­de olup bi­te­ni ye­te­ri ka­dar al­gı­la­ma­ma­sı so­nu­cun­da gün­düz bir yer­le­re çar­pa­bi­li­riz, aya­ğı­mız ta­kı­la­bi­lir ya da dü­şe­bi­li­riz.

Kon­san­tras­yon bo­zuk­lu­ğu

Işık çak­ma­sı ve et­ra­fın par­la­ma­sı

İle­ri de­re­ce as­tig­mat ve mi­yop

Eğer siz­de de bu be­lir­ti­ler varsa vakit kaybetmeden bir göz doktoruna muayene olmalısınız. Göz doktoru, gece körlüğünü teşhis edebilmek için göz dibi, göz alanı ve erg tetkikleri yapacaktır.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.